Regulamin

Regulamin Akcji Promocyjnej Newsletter sms „Oszczędzaj z Kamilem”

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej Newsletter sms „Oszczędzaj z Kamilem” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest:
Market Kamil – 1 PPHU Tomasz Pawelak z siedzibą 42-140 Panki ul. Tysiąclecia 32 NIP: 5741315142;
Market Kamil – 2 PPHU Marzena Pawelak z siedzibą 42-140 Panki ul.Tysiąclecia 32 NIP: 5741037097;
PPHU Kamil M.T. Pawelak S.C. z siedzibą 42-140 Panki ul. Tysiąclecia 32 NIP: 5742030217.

2. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich sklepach Delikatesy Kamil w godzinach ich otwarcia.

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest od 15.11.2018 r. do 31.12.2021 r.

Zasady Akcji Promocyjnej

1. Akcja Promocyjna „Oszczędzaj z Kamilem” polega na cyklicznym oferowaniu produktów promocyjnych klientom sklepów Delikatesy Kamil przez wysyłanie wiadomości sms.

2. Wysyłając sms na numer 4628 o treści: KAMIL.TRUSKOLASY lub KAMIL.PANKI lub KAMIL.STAROKRZEPICE lub KAMIL.ŁOJKI lub KAMIL.CZARNA klient (dalej jako „ Uczestnik”) wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych o aktualnych promocjach w sklepach sieci Delikatesy Kamil i tym samym oświadcza, że jest właścicielem tego numeru telefonu i ma powyżej 18 lat oraz oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu Newsletter sms „Oszczędzaj z Kamilem”.

3. W momencie przesłania wiadomości sms na numer 4628 o treści KAMIL.TRUSKOLASY lub KAMIL.PANKI lub KAMIL.STAROKRZEPICE lub KAMIL.ŁOJKI lub KAMIL.CZARNA uzyskujemy możliwość przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, którym jest przedstawianie Państwu informacji o naszych promocjach.
Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez nich nie byłoby możliwe przesłanie wiadomości sms.

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Reklamacje

1.Uczestnik ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

2.Uczestnik ma prawo do wypisania się z Newslettera sms „Oszczędzaj z Kamilem” wysyłając sms na numer 4628 o treści KAMIL.-TRUSKOLASY lub KAMIL.-PANKI lub KAMIL.-STAROKRZEPICE lub KAMIL.-ŁOJKI lub KAMIL.-CZARNA.

3. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnej z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

4. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

5. Reklamacja powinna zostać złożona pocztą elektroniczną na adres delikatesykamil@onet.eu.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora.

7. Administratorem danych osobowych przekazanych w reklamacji jest Organizator .

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację
wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej w wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze na podstawie art.6 ust.1 pkt.c) Rozporzędzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Postanowienia końcowe
1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w sklepach Delikatesy Kamil i na www.delikatesykamil.pl/regulamin.


REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ „KUPUJESZ – ZYSKUJESZ”

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „Kupujesz– Zyskujesz”

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „Kupujesz–Zyskujesz”(dalej jako „Akcja Promocyjna”) jest:
 • Market Kamil – 1 PPHU Tomasz Pawelak posiadający NIP:5741315142 z siedzibą 42–140 Panki, ul. Tysiąclecia 32
 • Market Kamil – 2 PPHU Marzena Pawelak posiadający NIP: 5741037097 z siedzibą 42–140 Panki, ul. Tysiąclecia 32
 • PPHU Kamil M.T. Pawelak S.C. posiadający NIIP: 5742030217 z siedzibą 42–140 Panki, ul. Tysiąclecia 32
 1. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich sklepach Delikatesy Kamil w godzinach ich otwarcia, której dokładną listę stanowi Załącznik nr 1.
 2. Akcja Promocyjna organizowana jest w terminie od 21.01.2019 do 31.03.2019
 3. W Akcji Promocyjnej może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. W Akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się: małżonków, pełnoletnich dzieci.
 5. Akcja Promocyjna ma na celu nagradzanie klientów za zakupy.
 6. Z akcji wyłączone są produkty alkoholowe i tytoniowe.
 7. Klient (zwany dalej jako „Uczestnik”) za każde wydane 35 zł na zakupy otrzymuje punkt.
 8. Uczestnik Akcji Promocyjnej gromadząc 25 punktów w terminie 21.01 – 31.03.2019 zyskuje prawo do ich wymiany na nagrodę gwarantowaną: Komplet pościeli czteroczęściowej (poszwa na kołdrę 160 cm x200 cm 1 szt., poszewka na poduszkę 70x80cm 2 szt., prześcieradło 180cmx230cm 1 szt.)
 9. Kupon konkursowy do którego wkleja się otrzymane punkty Uczestnik otrzymuje w momencie dokonania pierwszego zakupu za minimum 35 zł.
 10. Odbiór nagrody nastąpi w sklepie Organizatora, najpóźniej 14 dni po zakończeniu Akcji Promocyjnej tj.14.04.2019 r.
 11. Uczestnik potwierdza odbiór nagrody na protokole odbioru nagrody podając następujące dane: imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, numer telefonu.
 12. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na nagrodę innego rodzaju.
 13. Koszt nagrody stoi po stronie Organizatora.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 15. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane do dnia 31.03.2019 pocztą elektroniczną na adres delikatesykamil@onet.eu
 16. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
 17. Uczestnik decydując się na wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej „Kupujesz–Zyskujesz”, tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych o aktualnych promocjach w sklepach sieci Delikatesy Kamil przesłanych w formie sms na numer telefonu, który został podany przez Uczestnika na protokole odebrania nagrody.
 18. Wiadomości promocyjne będą przesyłane cyklicznie do momentu kiedy Uczestnik nie wyrazi chęci zrezygnowania z ich otrzymywania wysyłając sms pod numer 4628 o treści KAMIL.STOP. Koszt wysłania wiadomości sms pod numer 4628 o dowolnej treści jest równy standardowemu kosztowi pojedynczej wiadomości sms wewnątrz sieci twojego operatora.
 19. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Akcji Promocyjnej jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2016 r. poz.922) oraz ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016r. O ochronie danych 2016/679 (Dz.U. UE L 119)–odpowiednio do 24.05.2018 i po tej dacie. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych podmiotowo z Akcją Promocyjną, wysyłką wiadomości promocyjnych w formie sms oraz rozpatrzeniem reklamacji.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej „Kupujesz–Zyskujesz”, realizacji nagrody, wysyłaniu wiadomości sms o treści promocyjnej i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnik decydując się na wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika o której mowa odpowiednio w art.23ust.1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w art.6 1 lit.a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 2. Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Akcji Promocyjnej „Kupujesz–Zyskujesz” oraz do momentu przesyłania wiadomości promocyjnych sms o których mowa w punkcie 18 i 19.
 3. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO) lub organu pełniącego rolę GIODO w przyszłości, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy, o których mowa w pkt. 21.
 4. Organizator Akcji promocyjnej ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg Promocji, wydanie nagród oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.
 5. Zasady konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno–reklamowe dotyczące Akcji Promocyjnej mają wyłącznie charakter informacyjny.
 6. Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
 7. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w sklepach Delikatesy Kamil i na delikatesykamil.pl/regulamin
 8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1 do Akcji Promocyjnej „Kupujesz – Zyskujesz”

Lista sklepów biorących udział w Akcji Promocyjnej:

PPHU „KAMIL”
Marzena, Tomasz Pawelak
Spółka Cywilna
42-140 Panki, ul. Tysiąclecia 32
Sklep: Łojki ul. Długa 58,
NIP: 5742030217

PPHU „KAMIL”
Marzena, Tomasz Pawelak
Spółka Cywilna
42-140 Panki, ul. Tysiąclecia 32
Sklep: Truskolasy ul. Częstochowska 26
NIP: 5742030217

PPHU „KAMIL”
Marzena, Tomasz Pawelak
Spółka Cywilna
42-140 Panki, ul. Tysiąclecia 32
Sklep: Czarna Wieś, ul. Szkolna 18,
NIP: 5742030217

MARKET „KAMIL” -1 PPHU Tomasz Pawelak
42-140 Panki, ul. Tysiąclecia 32
Sklep: Starokrzepice, ul. Oleska 209
NIP: 5741315142

MARKET „KAMIL” -2 PPHU Marzena Pawelak
42-140 Panki ul. Tysiąclecia 32
Sklep: Panki, ul. Częstochowska 9
NIP: 5741037097