Regulamin

Regulamin Akcji Promocyjnej Newsletter sms „Oszczędzaj z Kamilem”

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej Newsletter sms „Oszczędzaj z Kamilem” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest:
Market Kamil – 1 PPHU Tomasz Pawelak z siedzibą 42-140 Panki ul. Tysiąclecia 32 NIP: 5741315142;
Market Kamil – 2 PPHU Marzena Pawelak z siedzibą 42-140 Panki ul.Tysiąclecia 32 NIP: 5741037097;
PPHU Kamil M.T. Pawelak S.C. z siedzibą 42-140 Panki ul. Tysiąclecia 32 NIP: 5742030217.

2. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich sklepach Delikatesy Kamil w godzinach ich otwarcia.

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest od 15.11.2018 r. do 31.12.2021 r.

Zasady Akcji Promocyjnej

1. Akcja Promocyjna „Oszczędzaj z Kamilem” polega na cyklicznym oferowaniu produktów promocyjnych klientom sklepów Delikatesy Kamil przez wysyłanie wiadomości sms.

2. Wysyłając sms na numer 4628 o treści: KAMIL.TRUSKOLASY lub KAMIL.PANKI lub KAMIL.STAROKRZEPICE lub KAMIL.ŁOJKI lub KAMIL.CZARNA klient (dalej jako „ Uczestnik”) wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych o aktualnych promocjach w sklepach sieci Delikatesy Kamil i tym samym oświadcza, że jest właścicielem tego numeru telefonu i ma powyżej 18 lat oraz oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu Newsletter sms „Oszczędzaj z Kamilem”.

3. W momencie przesłania wiadomości sms na numer 4628 o treści KAMIL.TRUSKOLASY lub KAMIL.PANKI lub KAMIL.STAROKRZEPICE lub KAMIL.ŁOJKI lub KAMIL.CZARNA uzyskujemy możliwość przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, którym jest przedstawianie Państwu informacji o naszych promocjach.
Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez nich nie byłoby możliwe przesłanie wiadomości sms.

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Reklamacje

1.Uczestnik ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

2.Uczestnik ma prawo do wypisania się z Newslettera sms „Oszczędzaj z Kamilem” wysyłając sms na numer 4628 o treści KAMIL.-TRUSKOLASY lub KAMIL.-PANKI lub KAMIL.-STAROKRZEPICE lub KAMIL.-ŁOJKI lub KAMIL.-CZARNA.

3. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnej z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

4. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

5. Reklamacja powinna zostać złożona pocztą elektroniczną na adres delikatesykamil@onet.eu.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora.

7. Administratorem danych osobowych przekazanych w reklamacji jest Organizator .

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację
wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej w wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze na podstawie art.6 ust.1 pkt.c) Rozporzędzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Postanowienia końcowe
1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w sklepach Delikatesy Kamil i na www.delikatesykamil.pl/regulamin.