Regulamin

 Regulamin Akcji Promocyjnej Newsletter sms

 „ Oszczędzaj z Kamilem”

 1.Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej Newsletter sms „Oszczędzaj z Kamilem” (dalej jako „Akcja Promocyjna”)

1.Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Market Kamil- 1PPHU Tomasz Pawelak posiadający NIP: 5741315142 z siedzibą 42-140 Panki ul. Tysiąclecia 32 .

Market Kamil – 2 PPHU Marzena Pawelak z siedzibą 42-140 Panki ul.Tysiąclecia 32 NIP: 5741037097 .

PPHU Kamil M.T. Pawelak S.C. z siedzibą 42-140 Panki ul. Tysiąclecia 32 NIP:5742030217

2. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich sklepach Delikatesy Kamil w godzinach ich otwarcia .

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest od 15.11.2018 do 31..12.2021

 2. Zasady Akcji Promocyjnej

1.Akcja Promocyjna „Oszczędzaj z Kamilem” polega na cyklicznym oferowaniu produktów promocyjnych klientom sklepów Delikatesy Kamil przez wysyłanie wiadomości sms .

2. Wysyłając sms na numer 4628 o treści : KAMIL.TRUSKOLASY lub KAMIL.PANKI lub KAMIL.STAROKRZEPICE lub KAMIL.ŁOJKI lub KAMIL.CZARNA klient ( dalej jako „ Uczestnik”) wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych o aktualnych promocjach w sklepach sieci Delikatesy Kamil i tym samym oświadcza ,że jest właścicielem tego numeru telefonu i ma powyżej 18 lat oraz oświadcza ,że zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu Newsletter sms „Oszczędzaj z Kamilem” .

3. W momencie przesłania wiadomości sms na numer 4628 o treści KAMIL.TRUSKOLASY lub KAMIL.PANKI lub KAMIL.STAROKRZEPICE lub KAMIL.ŁOJKI lub KAMIL.CZARNA uzyskujemy możliwość przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu , którym jest przedstawianie Państwu informacji o naszych promocjach .

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne ,lecz bez nich nie byłoby możliwe przesłanie wiadomości sms .

4.Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 3.Reklamacje

1.Uczestnik ma prawo do dostępu do danych osobowych ,ich sprostowania, usunięcia

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych .

2.Uczestnik ma prawo do wypisania się z Newslettera sms „Oszczędzaj z Kamilem” wysyłając sms na numer 4628 o treści KAMIL.-TRUSKOLASY lub KAMIL.-PANKI lub KAMIL.-STAROKRZEPICE lub KAMIL.-ŁOJKI lub KAMIL.-CZARNA .

3. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnej z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

4.Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej .

5.Reklamacja powinna zostać złożona pocztą elektroniczną na adres delikatesykamil@onet.eu

6.Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora .Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora .

7.Administratorem danych osobowych przekazanych w reklamacji jest Organizator .

8.Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację

wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej w wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze na podstawie art.6 ust.1 pkt.c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w sklepach Delikatesy Kamil i na www.delikatesykamil.pl/regulamin